Najčešće postavljana pitanja i odgovori

 

Šta sve spada u kućni otpad?

Gradskom Odlukom o održavanju komunalne higijene ("Sl.list Grada Zrenjanina", 28/2008, 14/2010 - dr. odluka, 37/2013, 11/2014 i 25/2014) propisano je da u kućni otpad spadaju svi otpaci iz stambenih, poslovnih i drugih objekata kao što su: stara odeća, obuća, hartija, ambalaža (plastična, metalna, staklena), papirne i najlonske kese, baštenski otpaci, otpaci od hrane, pokošena trava i druga nečistoća koja se može smestiti u sudove za otpad osim otpadaka industrijske, zanatske i poljoprivredne delatnosti, šljake iz kotlarnica, zemlje, građevinskog šuta i drugog sličnog otpada.

Kako se odlaže kućni otpad?

Kućni otpad odlaže se u tipske kante, plastične vreće ili kontejnere i na dan odnošenja iznose se na ulicu ispred objekta. Sudove za otpad o svom trošku nabavljaju preduzeća, druga pravna lica, preduzetnici i građani.

Šta da radimo sa baštenskim otpadom?

Kada je reč o baštenskom otpadu građani su u obavezi da isti propisno spakuju u tipske kante ili plastične vreće, a ukoliko imaju veće količine baštenskog otpada apelujemo da isto podele i iznesu u više navrata, a ne sve u jednoj nedelji.

Na koji način mogu da uputim reklamaciju vašem Preduzeću na pruženu uslugu?

Korisnici koji nisu zadovoljni pruženom uslugom svoju reklamaciju mogu uputiti pismenim putem naslovljenu na Sektor za marketing i razvoj, sa naznakon na rad koje službe se reklamacija odnosi,  putem telefona na br. 023/523-640, reklamacionog zapisnika ili preko web portala, a na isti način mogu da nam upute sugestiju i postave pitanja iz komunalne oblasti kojom se mi bavimo. Forma za unos reklamacija i poruka je vrlo jednostavna. Odabere se početni meni sa kontaktima, potom forma za kontakte i pošalje se elektronska poruka, s tim što sva zahtevana polja koja su označena zvezdicama moraju se popuniti. Bez obzira na koji način je reklamacija izjavljena služba za rešavanje reklamacija svaku primljenu reklamaciju odmah uzima u rešavanje i o osnovanosti reklamacije u kratkom roku obaveštava njenog podnosioca.

Zašto se krunišu stabla?

Samim krunisanjem stabala otklanja se opasnost od pucanja grana u rašljama krošnji, a isto se radi zbog bezbednosti građana, objekata i instalacija. Drveću se nakon krunisanja suzbija krošnja, čime se smanjuje mogućnost lomljenja grana, a samim orezivanjem drveće se štiti, neguje, produžava vek trajanja, zdravije je, a i lepše izgleda.

Šta je CNR program?

Novina u rešavanju problema pasa lutalica jeste CNR program koji su Grad Zrenjanin, JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin i Društvo za zaštitu životinja Đurđevo, u skladu sa usvojenim Programom kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji grada Zrenjanina, započeli za sprovode u julu mesecu 2011. godine. CNR program podrazumeva hvatanje napuštenih i izgubljenih pasa, sterilizaciju, vakcinaciju protiv besnila, tretman protiv endoparazita i ektoparazita, obeležavanje i vraćanje zdravih, neagresivnih i neujedljivih pasa na područje na kojem su uhvaćeni i što je ne manje važno ovaj postupak predstavlja humani način zbrinjavanja životinja. Psi koji prođu ovaj program, čuvaju teritoriju od novih pasa i tako se populacija stabilizuje, dok ne počne da se smanjuje usled starosti.

Ukoliko promenim adresu stanovanja, gde sve trebam da prijavim promene?

Građani koji prebivaju u gradu Zrenjaninu, a koji su vlasnici i korisnici nepokretnosti, ukoliko promene adresu prebivanja (u okviru grada), moraju se javiti službi SON-a, koja se nalazi u ul. Slobodana Bursaća br. 4 uz prilaganje odgovarajuće papirologije. U slučaju da građanin poseduje i grobno mesto, tj. da za isto plaća propisanu naknadu za korišćenje, a da mu na prijavljenu adresu redovno stižu priznanice za uplatu, dužan je da uz ličnu kartu (u kojoj je promenjena adresa evidentirana) pristupi u Prodavnicu pogrebne opreme kako bi se evidentirala nastala promena.