Početak priče o komunalnom održavanju datira još s' kraja devetnaestog veka, iz vremena Velikog Bečkereka kada je, po pisanim dokumentima, daleke 1865. godine u mesnom listu obnarodovan prvi Pravilnik o održavanju čistoće gradskih ulica.

Uputstvo Kamelarne administracije o ustrojstvu i delokrugu magistra Velikog Bečkereka predstavlja izvesnu prekretnicu u ovom pogledu, jer se time, između ostalog, stavlja u dužnost i staranje o čistoći ulica i drugim higijenskim merama.

Kada je reč o iznošenju smeća, ono je bilo ostavljeno privatnoj inicijativi i tek je 1893. godine izdavanjem koncesije privatnicima organizovana i ova služba.

Čišćenje je je oduvek bilo organizovano samo u ulicama sa kolovozom od kamena, a broj čistača se povećavao uporedo sa razgranjavanjem mreže kaldarmisanih ulica.


Story of communal services starts at the end of the 19th century during the times of Veliki Bečkerek, when the first bylaw regarding maintenance and cleaning of the city streets was published in the local newspapers in 1865.

District administration's instructions regarding the scope and the organization of Veliki Bečkerek's magistrate, represents a certain turning point, since it assigned the responsibility regarding street maintenance and other relevant hygienic tasks.

Removal and disposal of the waste was left up to the individuals and it was not regulated as a service until the 1893 when several concessions have been given to private enterprises.

Cleaning was always organized only in the streets covered with cobblestones and the number of cleaning personnel was increasing proportionally with increases in number of cobbled streets. Water sprinkling of the streets began in 1897 when the cistern for sprinkling was pulled by horses. Police was supervising cleaning of the sidewalks.

Posle Ilije Popova koji je ovaj posao obavljao sve do 1930. godine, prema odluci Gradskog saveta, naredne dve godine ovaj posao je poveren Vojinu Tešinu.

Gradski savet tada je odlučio i da se postave novi gvozdeni sanduci za sakupljanje uličnog smeća i postave na Žitnom i Karađorđevom trgu, kao i u Ulicama Cara Dušana i Brigadira Ristića. Za iste namene Gradsko poglavarstvo, tada već Petrovgrada, planirajući gradski budžet predvidelo je za 1936. godinu za iste namene dve, a četiri godine kasnije pet hiljada dinara.

Đubre se u to vreme sakupljalo i prodavalo na javnoj licitaciji. Kupljeno smeće gradski službenici za izvošenje smeća iznosili su na periferiju grada na mesto koje odredi kupac.

Posle Drugog svetskog rata zrenjaninski komunalci imali su pred sobom težak zadatak. Grad koji se razvijao velikom brzinom zahtevao je sve bolju organizaciju komunalne službe. Međutim, siromaštvo je bilo evidentno, a vozni park su činile uglavnom zaprege. Odnošenje smeća bilo je teško organizovati i sprovesti. Ipak, uz pomoć gradske vlasti, “Čistoća” je sve uspešnije obavljala svoje zadatke. Do pedesetih godina rasprodati su zaprežni konji, a zahvaljujući trudu i umeću ondašnjih mehaničara popravljani su zaplenjeni kamioni, kojim se obavljalo iznošenje smeća, a zimi i snega, čime se dolazilo do dodatnih prihoda za preživljavanje firme.

Waste collected in front of the houses was placed in the yards where from the contractor would remove it later. After Ilija Popov, who held the contract until 1930, based on the decision of the City Council, Vojin Tešin was granted the contract for the following two years. The city Council also passed the decision to install steel boxes for collection of the street garbage on Žitni and Karađorđe squares as well as in the streets of Car Dušan and Brigadir Ristić. For these purposes, administration of the city, then already called Petrovgrad, planned the budget of 2000 dinars for these services in 1936 and 5000 dinars in 1940. At that time, waste was collected and later sold at the public auctions. Purchased waste was then delivered by the contractor to the outskirts of the city to the location designated by the buyer.After the Second World War, Zrenjanin's communal service workers had a difficult period ahead. City that was developing at the great pace demanded better and better organization. However, poverty was evident. Work was still performed using the horse drawn carts. Removal of the waste was also difficult to organize and perform. However, with the help of the city authorities, “Čistoća” constantly improved its performance. By 1950s all the horses were sold and thanks to the efforts and knowledge of the mechanics, impounded trucks were repaired and they were used for the removal of the waste and the snow.

Međutim, i pored visokih zahteva gradske uprave Ilija Popov, koji je već tri godine obavljao poslove iznošenja gradskog ćubreta iste 1927. godine uputio je predsedništvu Velikog Bečkereka molbu da mu se šest meseci pre isteka ugovora poverena dužnost produži. Ilijin dotadašnji rad i zalaganje nisu bili dovoljni, pa je i on zajedno sa ostalim ponuđačima morao na javnu licitaciju zbog koje je formirana i komisija. U njenom zapisniku piše da je Sava Vukov ponudio da ulično đubre iznosi za 15.500 dinara mesečno, Vojin Tešin je hteo da isti posao obavlja za 16.800 dinara, dok je najbolju cenu ponudio dotadašnji preduzimač Ilija Popov od samo 12.300 dinara i tako produžio ugovor za još tri godine.Radi što intenzivnijeg i efikasnijeg čišćenja gradskih ulica, Gradski savet Velikog Bečkereka doneo je 25. avgusta 1930. godine rešenje prema kojem su čistači gradske ulice i trgove morali čistiti samo noću, tako da je do sedam časova ujutru grad morao biti očišćen, a đubre pokupljeno i odneto. Ulice Brigadira Ristića, Obala Princeze Jelene, Princa Đorđa, Trg Kralja Petra, Ulica Kralja Aleksandra, Vilzonov Trg, Ulica Vojvode Mišića, gradska pijaca, ulica kneza Arsena i od Cara Dušana pa sve do Slovenačke crkve morale su se čistiti svake noći, a sporedne i sve ostale ulice po potrebi i odluci gradskog ekonoma. Kada je reč o čistoći trotoara jasno je bilo naređenje predstojnika gradske policije da se oni moraju polivati vodom tri puta dnevno.

However, even with such high demands set by the city administration, Ilija Popov, who had the contract for removal of the city waste at that time, submitted a plea to the city officials of Veliki Bečkerek in 1927, asking for a contract extension, six months before the expiration of the current contract. His performance and efforts had been deemed unsatisfactory and he had to participate in the public tender together with other contractors. It was recorded by the commission created for that occasion, that Sava Vukov offered waste removal services for 15,500 dinars per month, Vojin Tešin for 16,800 dinars per month and the best price was offered by the existing contractor Ilija Popov. His price was only 12,300 dinars per month and his contract was extended for additional three years.To improve the efficiency of the city streets cleaning, City Council of Veliki Bečkerek passed the bylaw on August 25, 1930 in which it was stated that the squares and the streets must be cleaned at night. All the streets had to be cleaned and all the waste had to be removed by seven o'clock in the morning. Streets Brigadir Ristić, Obala Princeza Jelena, Princ Žorje, Kralj Petar square, Kralj Aleksandar, Vilzon's Square, Vojvoda Mišić, City Market, Knez Arsen and from Car Dušan street all the way to Slovenian church, had to be cleaned every night just like the side streets and all the other streets selected by the city steward. As for the sidewalks, orders issued by the head of the city police were clear that they had to be sprinkled with water three times per day.

Preteče Javnog komunalnog preduzeća bile su : službe za održavanje čistoće, zelenila i groblja koje su postojale u periodu od 1952. do 1974. godine, kada je osnovana RO “Zrenjanin” u čijem sastavu su bile OOUR “Čistoća” i OOUR “Zelenilo”. Skupština opštine osnivač je Javno komunalnog preduzeća koje je 1990. godine nastalo spajanjem ova dva OUR-a.

Osnovna delatnost preduzeća sa 354 zaposlenih je održavanje čistoće u gradu, iznošenje smeća iz oko 39096 hiljada domaćinstava, 1851 privrednih subjekata i 21 naseljenog mesta opštine. Osim toga tu su još i deponovanje smeća, pražnjenje i čišćenje septičkih jama, čišćenje i polivanje ulica, staza i parkirališta, kao i posipanje soli i uklanjanje snega i leda za vreme trajanja zimske službe. Uređivanje i održavanje sedam gradskih groblja, usluge sahranjivanja u gradu i u naseljenim mestima Melenci, Elemir, Lukićevo i Aradac, povereni su JKP „Čistoća i zelenilo“, a takođe i usluge sahranjivanja u drugim naseljenim mestima uz saglasnost mesne zajednice obavljamo. Uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih površina, kao i čišćenje zajedničkih prostorija u naseljima kolektivnog stanovanja, takođe su poslovi koji su povereni ovom Javno komunalnom preduzeću.

This provided additional income necessary for survival of the enterprise. Predecessors of the public communal service were: services for maintenance of the hygiene, green areas and the cemeteries that existed from 1952 until 1974 when the RO “Zrenjanin” was founded. It consisted of OOUR “Čistoća” and OOUR “Zelenilo”. Municipality was the founder of “Javno Komunalno Preduzeće” (prim.prev. - Public Communal Enterprise) that was created merging these two OOUR in 1990.

Main activity of this enterprise with 354 employees is the maintenance of the hygiene in the city, removal of the waste from 39096 households, 1851 industrial users and 21 communities in the municipality. There are also waste disposal and storage, cleaning and emptying of the septic tanks, washing and cleaning of the streets, sidewalks and parking lots, as well as removal of the snow and ice and salting during the winter season. Maintenance of the seven city's cemeteries, burials, cleaning and maintenance of the parks, public green spaces as well as cleaning of the public premises in the apartment buildings are also tasks this Enterprise performs.

Od pre nekoliko godina šinterska služba prerasla je u Privremeno prihvatilište za napuštene životinje, a pokrenut je pilot projekat sakupljanja i baliranja PET ambalaže. Preduzeće se bavi i proizvodnjom i prodajom cveća, ukrasnog šiblja, četinara, lišćara i ostalog rasada.

A few years back, dogcatcher service was transformed into a shelter for abandoned animals and the pilot project regarding collection and compaction of the PET recyclable packaging was initiated. Enterprise also manufactures and grows flowers, decorative shrubs, coniferous and other trees.

Polivanje ulica počelo je 1897. godine kada je cisterna za polivanje bila sa konjskom vučom, dok je policija konrolisala čistoću trotoara.

Između dva rata konjsku zapregu zamenio je motorni tenk za polivanje, koji je pripadao Fabrici šećera, a povremeno korišćen i za polivanje gradskih ulica. Opština je moderni tenk za polivanje nabavila tek posle oslobođenja.

Sakupljanje i izvošenje smeća sa ulica Velikog Bečkereka tridesetih godina devetnaestog veka, očigledno je bio ozbiljan i izgleda, vrlo unosan posao.

Zbog toga se do njega izuzetno teško i dolazilo, putem javnog nadmetanja i uz ispunjenje jasno određenih uslova postavljenih od strane načelnika grada. Tako je recimo 1927. godine svaki učesnik licitacije morao u gotovom, na ruke predsednika komisije položiti šest hiljada dinara. Prema ondašnjem zakonu, zakupnina je trajala tri godine i za to vreme zakupac nije imao pravo da napusti službu.

Water sprinkling of the streets began in 1897 when the cistern for sprinkling was pulled by horses. Police was supervising cleaning of the sidewalks.

In the period between the two world wars, horses were replaced by the motorized tank that belonged to the sugar factory and it was occasionally used for sprinkling the city streets. Municipality acquired modern vehicle for sprinkling after the Second World War.

Collection and removal of waste from the streets of Veliki Bečkerek seems to had been very serious and lucrative business during the third decade of the 20th century. This is why it was extremely difficult to get that contract. Public tenders were published and clearly defined conditions had to be met before the city officials would grant the contract.

For example, in 1927 each participant in the bidding had to deposit 6000 dinars cash to the commission's administrator. According to the law, contract lasted three years and during that time the contractor did not have the right to break the contract. the offense was repeated, the contractor would have been even dismissed from service.

JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" je preko programa Regionalnog društveno-ekonomskog razvoja konkurisala i dobila donaciju za sprovođenje ISO standarda. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju.
JKP “Čistoća i zelenilo” je danas moderno komunalno preduzeće sa jasnom vizijom razvoja koje u 2007 godinu ulazi kao jedno od prvih preduzeća ovakve vrste u Srbiji koje se može pohvaliti sertifikatom standarda ISO 9001.


Sa ovim ISO standardom JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" ulazi u 2007. godinu kao jedno od retkih Javnih preduzeća koje poseduje ovakvu vrstu sertifikacije.

JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" through the Regional Socio-Economic Development Programme got donation for implementation of ISO standard. This project is financing EU, and it is realized by the European Agency for Reconstruction.
With this ISO standard JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" will get in 2007. year as one few public companies that have this type of certification.