JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" u sadašnjem obliku postoji i posluje od 1990 godine. Preteče JKP su službe za održavanje čistoće, zelenila i grobalja koje su postojale od 1952-1974 (organizovane od strane državnih organa) kada je osnovana RO "ZRENJANIN" u čijem sastavu su bili OOUR "ČISTOĆA" i OOUR "ZELENILO" da bi reorganizacijom tj. spajanjem ova dva OOUR-a nastalo današnje JKP čiji je osnivač Skupština Opštine.

U smislu vršenja usluga JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" je povezano sa svim pravnim licima na teritoriji grada Zrenjanina (odnosi se na delatnost iznošenja komunalnog otpada koji se obavlja prema kontinuitetu), i sa svim domaćinstvima na teritoriji celog grada i 23 naseljena mesta što čini ukupan broj od 38.943 domaćinstava i 2340 privrednih subjekata kojima se pruža usluga iznošenja komunalnog otpada. Preduzeće je pored komunalnih delatnosti registrovano i za druge delatnosti, koje su prema potrebi u funkciji poslovanja preduzeća.

Upravljačku strukturu čine Nadzorni odbor koji broji tri člana i direktor preduzeća. Organizaciono upravljanje vrše direktori sektorskih poslova.