rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Odlukom o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05 i 1/2006, „Sl.glasnik RS“ br.23/2009-odluka US i „Sl.list grada Zrenjanina, br.3/2009, 14/2010 i 21/2016), čl.3 propisano je da poslove uređivanja i održavanja groblja, sahranjivanja i druge poslove pogrebne delatnosti i pružanje pogrebnih usluga obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Pod uređivanjem i održavanjem groblja čl.2 pomenute Odluke, propisano je da isto podrazumeva: pripremanje prostora namenjenog za sahranjivanje, opremanje i održavanje objekata na groblju koji služe obavljanju pogrebne delatnosti, uređivanje i održavanje puteva i staza unutar groblja, uređivanje i održavanje prostora između grobnog mesta (ali ne i samih grobnih mesta), održavanje zelenila, čistoće i reda na groblju, uklanjanje snega i leda unutar groblja i obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa uređivanjem i održavanjem groblja. Takođe, shodno čl. 9 navedene Odluke propisano je da se o uređenju i održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se isključivo njihovi korisnici: porodica i srodnici umrlog, odnosno druga lica koja preuzmu obavezu održavanja grobnog mesta, dok je odredbom čl.25. propisano da je korisnik grobnog mesta dužan da Preduzeću prijavi svaku promenu adrese u roku od 8 dana od dana nastale promene.

Opširnije...

Naše Preduzeće se prevashodno bavi pružanjem usluga koje su raznovrsne. Sada akcenat stavljamo na usluge koje se odnose na uređivanje zelenih površina, eksterijera i enterijera kako stambenog tako i poslovnog prostora.

Kaže se da kada prvo središ svoje dvorište možeš da komentarišeš tuđe. Upravo iz tog razloga želimo da prikažemo radove naših radnika koji su bili angažovani na sređivanju eksterijera firme. U proteklom periodu uradili smo fontanu koja predstavlja pravu oazu našeg dvorišta koja je ukrašena rasadom cveća i biljkama sa našeg Rasadnika. Takođe naši radnici stolari napravili su od drveta spratne žardinjere u kojima je zasađeno cveće sa rasadnika formirajući "cvetni zid". Verujem da bi mnogobrojni građani želeli da im dvorište krase ovakvi radovi pa im stojimo na raspolaganju.

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost