rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Naše preduzeće obavlja komunalnu delatnost od opšteg interesa.  Odlukom o održavanju komunalne higijene, propisano je da održavanje komunalne higijene javnih površina i površina u opštoj upotrebi, čišćenje i pranje javnih površina, iznošenje i deponovanje kućnog komunalnog otpada, kućnog kabastog komunalnog otpada, obavlja  JKP „Čistoća i zelenilo“ koje je osnovano za obavljanje te komunalne delatnosti.

Obzirom da se prilikom iznošenja komunalnog otpada, susrećemo sa situacijama da građani iznose otpad koji ne spada u kućni otpad i da ga odlažu u neadekvatne posude, ovom prilikom želimo da još jednom skrenemo pažnju na odredbe Odluke o održavanju komunalne higijene koje regulišu ova pitanja.

Opširnije...

Naše Preduzeće se stara o sedam grobalja u gradu Zrenjaninu. Sahranjivanje se obavlja na Centralnom,Tomaševačkom,Temišvarskom,Gradnuličkom,Katoličkom,Reformatsko-Evangelističkom i Mužljanskom groblju.

Odlukom o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05),čl.3 propisano je da poslove uređivanja i održavanja groblja, sahranjivanja i druge poslove pogrebne delatnosti i pružanje pogrebnih usluga obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Pod uređivanjem i održavanjem groblja čl.2 pomenute Odluke, propisano je da isto podrazumeva: pripremanje prostora namenjenog za sahranjivanje, opremanje i održavanje objekata na groblju koji služe obavljanju pogrebne delatnosti, uređivanje i održavanje puteva i staza unutar groblja, uređivanje i održavanje prostora između grobnog mesta (ali ne i samih grobnih mesta)održavanje zelenila, čistoće i reda na groblju, uklanjanje snega i leda unutar groblja i obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa uređivanjem i održavanjem groblja.

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost