Na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 99/2011- dr. zakon 109/2013- US i 55/14 i 139/2014 ), JKP " Čistoća i zelenilo " predloge za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, a zbog duga po osnovu neplaćenih a dospelih komunalnih obaveza, podnosiće isključivo izvršiteljima. Verodostojna isprava je izvod iz poslovnih knjiga poverioca (JKP " Čistoća i zelenilo ") i ona se prilaže uz Predlog za izvršenje.
Ako su ispunjeni uslovi, izvršitelj će Zaključkom izvršnom dužniku naložiti da u roku od 8 dana od dana prijema Zaključka izmiri potraživanje zajedno sa odmerenim troškovima i odrediti izvršenje radi ostvarivanja tih potraživanja. Zaključak se dostavlja izvršnom poveriocu (JKP " Čistoća i zelenilo ") i izvršnom dužniku (korisniku koji je dužan za svoje komunalne obaveze).
Protiv Zaključka izvršni dužnik može da izjavi Prigovor i to samo iz sledećih razloga koji su pobrojani u Zakonu:
- da se verodostojna isprava ne odnosi na dužnika,
- da obaveza iz verodostojne isprave nije dospela,
- da je obaveza izvršena ili je na drugi način prestala u celini ili delimično,
- da je potraživanje zastarelo.
Izvršni dužnik je dužan da uz prigovor dostavi pismene isprave kojima dokazuje navode iz prigovora. Prigovor ne odlaže izvršenje. Protiv Zaključka i izvršni poverilac može da izjavi Prigovor.
O Prigovoru odlučuje Veće osnovnog suda u Zrenjaninu. Ako izvršni dužnik ili izvršni poverilac izjave Prigovor onda će izvršitelj ćda spise dostavi sudu uz Nacrt odluke o prigovoru u roku od 5 dana od dana prijema Prigovora. Ako je Nacrt odluke tako sastavljen da potpuno odgovara rešenju koje bi se imalo doneti, sud će staviti otisak štambilja kojim se usvaja predloženi Nacrt odluke i on onda ima pravnu snagu Rešenja o izvršenju. Na dalji tok postupka pred sudom shodno se primenjuju odredbe člana 48. i 49. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i odredbe Zakona o parnicnom postupku.
Ovlašćenja izvršitelja:
- postupa po predlogu za sprovođenje izvršenja i određuje način izvršenja, ako izvršni poverilac nije odredio način izvršenja;
- postupa po predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi ostvarenja novčanog potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga;
- dostavlja svoja akta, kao i podneske i sudske odluke po ovlašćenju suda;
- utvrđuje identitet stranaka i učesnika u postupku izvršenja;
- prikuplja podatke o imovinskom stanju izvršnog dužnika;
- donosi zaključke, sastavlja zapisnike, zahteve i službene beleške u skladu sa ovlašćenjima iz ovog zakona;
- sprovodi popis, procenu imovine, plenidbu i prodaju pokretne imovine i nepokretnosti;
- o svom trošku i na svoju odgovornost poverava trećim licima prodaju imovine;
- prima i čuva popisanu ili obezbeđenu imovinu izvršnog dužnika, nalaže prenošenje vlasništva nad imovinom i obavlja deobu imovine i novčanih sredstava ostvarenih njenom prodajom;
- sprovodi iseljenje i druge izvršne radnje neophodne radi sprovođenja izvršenja, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
- na zahtev izvršnog dužnika, odnosno izvršnog poverioca posreduje u cilju postizanja sporazumnog rešenja;
- prima i prenosi novčana sredstva, u skladu Zakonom;
- preduzima i druge radnje predviđene Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.
Izvršitelj vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i svi državni organi kao i pravna lica su dužna da mu u postupku izvršenja pruže pomoć i omoguće pristup podacima potrebnim za sprovođenje izvršenja.