Zakup grobnog mesta ?

Grobno mesto daje se na korišćenje na vreme od 10 godina. Posmrtni ostaci sahranjenih lica počivaju u grobnom mestu najmanje 10 godina (obavezan rok počivanja). Nakon isteka roka od 10 godina može se produžiti rok počivanja pod uslovima utvrđenim Ugovorom zaključenim sa preduzećem, odnosno da je grobno mesto uredno održavano i da je za njegovo korišćenje plaćena naknada za proteklo vreme počivanja.

Naknada za korišćenje grobnog mesta namenjena je za pokrivanje zajedničkih troškova na grobljima i to: utrošak vode, odvoženje smeća, čišćenje pristupnih staza u uređenje zelenih površina. Međusobna prava i obaveze između korisnika grobnog mesta i Preduzeća, uređuju se pismenim Ugovorom.

Održavanje grobnih mesta ? 

O održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se isključivo njihovi korisnici: porodica i srodnici umrlog, odnosno druga lica koja preuzmu obavezu održavanja grobnih mesta. Ukoliko građani žele, Preduzeće može pružiti dodatne usluge na grobnim mestima bez i sa poklopnom pločom uz određenu novčanu nadoknadu. Usluga uređenje grobnog mesta bez ploče obuhvata šišanje i čupanje trave, okopavanje, grabuljanje, pranje spomenika i okvira kao i odnošenje smeća. Usluga uređenje grobnice i grobnog mesta sa pločom obuhvata pranje okvira, ploče i spomenika kao i odnošenje smeća.

Građevinsko zanatski radovi ?

Na grobljima se mogu izvoditi zanatski, građevinski i drugi tehnički radovi u vezi sa podizanjem nadgrobnih spomenika i drugih spomen obeležja, njihova popravka, zamena i uklanjanje, uz prethodno pribavljeno pismeno odobrenje Preduzeća. Radove iz prethodnog stava mogu izvoditi isključivo pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti, uz saglasnost korisnika grobnog mesta.

Dodatne usluge ?

Uz redovnu pogrebnu delatnost pružamo i usluge:
- oblačenja i higijenske obrade pokojnika
- prevoza posmrtnih ostataka pokojnika u zemlji i inostranstvu.

Ekshumacija ?

Ekshumacija se može vršiti:
-  posle proteka roka obaveznog počivanja, odnosno produženog počivanja a rok počivanja odnosno produženog počivanja nije obnovljen;
-  na zahtev članova uže porodice radi sahranjivanja posmrtnih ostataka u drugom grobnom mestu;
-  po nalogu nadležnog organa, u skladu sa posebnim propisima;
- radi privođenja groblja drugoj nameni, a u skladu sa urbanističkim planom odnosno odlukom Skupštine grada Zrenjanina;
-  radi sahranjivanja posmrtnih ostataka na drugom mestu kod privremenog sahranjivanja;
-  radi kremiranja već sahranjenih posmrtnih ostataka po želji članova uže porodice;
-  u drugim slučajevima određenim posebnim propisima.

Zahtev za ekshumaciju može podneti član uže porodice uz saglasnost srodnika i korisnika grobnog mesta u kojem je pokopana osoba čiji se prenos traži. Zahtev za ekshumaciju popunjava se u Kancelariji Pogrebne službe u Svetosavskoj ulici broj 25, radnim danom u periodu od 07.00. do 15.00. časova.

Neophodni dokumenti za popunjavanje zahteva za ekshumaciju su:
- potvrda o smrti (matična služba opštine gde je osoba preminula)
- izvod iz matične knjige umrlih (matična služba opštine gde je osoba preminula)
- dokaz o srodstvu svih naslednika (izvodi iz MK rođenih)
- fotokopije ličnih karata svih naslednika
- potvrda da je obezbeđenom grobnom mestu za novi ukop (nadležna ustanova kojoj pripada groblje)
- overena izjava o saglasnosti svih naslednika za izvršenje ekshumacije i prenos posmrtnih ostataka.

Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije pristupa se Gradskoj upravi nadležnoj za komunalne poslove zbog izdavanja Rešenja o ekshumaciji, odnosno Sanitarnoj inspekciji ukoliko se ekshumiranje i prenos posmrtnih ostataka vrši van teritorije grada. Troškove ekshumacije snosi lice po čijem se zahtevu ona vrši. Ne vrši se u periodu od 01.maja do 30.septembra ako od dana sahrane nije proteklo pet godina i ne može se vršiti u periodu od godinu dana od dana sahranjivanja, izuzev po nalogu nadležnog organa.

Prevodi prava korišćenja ?

Ukoliko je preminula osoba bila korisnik grobnog mesta, neophodno je od kartoteke Pogrebne službe pribaviti potvrdu o nosiocu prava korišćenja grobnog mesta. Potvrda se može dobiti radnim danom u periodu od 07.00. do 15.00. u Kancelariji Pogrebne službe koja se nalazi u Svetosavskoj ulici br.25. Potvrda predstavlja osnovu za pokretanje ostavinskog postupka za grobno mesto. Po okončanju postupka, pravosnažno Rešenje potrebno je da se dostavi kartoteci Pogrebne službe radi regulisanja statusa i prenosa prava korišćenja na novog korisnika.

Kontakt:
Pogrebna služba – Prodavnica pogrebne opreme

Svetosavska 25, 23000 Zrenjanin.
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 023/315-0968, 0969; 066/866-0-300
Radno vreme: radnim danom 07.00.- 21.00.
subotom 07.30. - 20.30.
nedeljom i u danima državnih praznika: 08.00. - 16.00.

Pogrebna služba – Kartoteka

Svetosavska 25, 23000 Zrenjanin
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: 023/315-0970, 0971
Radno vreme: radnim danom 07.00. - 15.00.