Početak priče o komunalnom održavanju datira još sa kraja devetnaestog veka, iz vremena Velikog Bečkereka.Kada je reč o iznošenju komunalnog otpada, ono je bilo ostavljeno privatnoj inicijativi i tek je 1893. godine izdavanjem koncesije privatnicima organizovana i ova služba. Čišćenje je oduvek bilo organizovano samo u ulicama sa kolovozom od kamena, a broj čistača se povećavao uporedo sa razgranjavanjem mreže kaldrmisanih ulica.Komunalni otpad se u to vreme sakupljao i prodavao na javnoj licitaciji Radi što intenzivnijeg i efikasnijeg čišćenja gradskih ulica, Gradski savet Velikog Bečkereka doneo je 1930. godine rešenje prema kojem su čistači gradske ulice i trgove morali čistiti samo noću, tako da je do sedam časova ujutru grad morao biti očišćen, a komunalni otpad pokupljen i odnet. Kada je reč o čistoći trotoara, jasno je bilo naređenje predstojnika gradske policije da se oni moraju polivati vodom tri puta dnevno. Polivanje ulica počelo je 1897. godine kada je cisterna za polivanje bila sa konjskom vučom, dok je policija kontrolisala čistoću trotoara. Opština je moderni tenk za polivanje nabavila tek posle oslobođenja.Posle Drugog svetskog rata zrenjaninski komunalci imali su pred sobom težak zadatak. Grad koji se razvijao velikom brzinom zahtevao je sve bolju organizaciju komunalne službe.

Preteče Javnog komunalnog preduzeća bile su: službe za održavanje čistoće, zelenila i groblja koje su postojale u periodu od 1952. do 1974. godine, kada je osnovana RO “Zrenjanin” u čijem sastavu su bile OOUR “Čistoća” i OOUR “Zelenilo”. Skupština opštine osnivač je Javno komunalnog preduzeća koje je 1990. godine nastalo spajanjem ova dva OOUR-a.
Osnovna delatnost preduzeća sa 392 zaposlena je iznošenje komunalnog otpada iz 39535 hiljada domaćinstava, 2400 privrednih subjekata i 23 naseljena mesta. Preduzeće je pored komunalnih delatnosti registrovano i za druge delatnosti, koje su prema potrebi u funkciji poslovanja preduzeća. Osim toga tu su još i deponovanje komunalnog otpada, pražnjenje i čišćenje septičkih jama, čišćenje i polivanje ulica, staza i parkirališta, kao i posipanje soli i uklanjanje snega i leda za vreme trajanja rada zimske službe. Uređivanje i održavanje sedam gradskih groblja, usluge sahranjivanja u gradu i u naseljenim mestima Melenci, Elemir, Lukićevo, Lazarevo i Ečka povereni su JKP „Čistoća i zelenilo“, a i usluge sahranjivanja u drugim naseljenim mestima uz saglasnost mesne zajednice. Održavanje parkova, javnih zelenih površina, kao i čišćenje zajedničkih prostorija u naseljima kolektivnog stanovanja, takođe su poslovi koji su povereni našem preduzeću. Privremeno prihvatilište za napuštene životinje otvoreno je 2005.godine, od kada se preduzeće bavi komunalnom delatnošću zoohigijene. Rasadnik koji posluje u okviru preduzeća bavi se  proizvodnjom i prodajom četinara, lišćara i ostalog sadnog materijala.